Perhe- ja terapiapalvelut Hanna Latvala


Perhepalvelut


Perhe- ja terapiapalvelut Hanna Latvala tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehtäviä palveluja. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat ennaltaehkäiseviä palveluja, sellaisissa tilanteissa joissa tarvetta lastensuojeluun ei ole.

Ratkaisukeskeinen perhetyö

Ratkaisukeskeinen perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jossa koko perhe huomioidaan. Keskeistä on kuitenkin aina lapsen edun turvaaminen. Ennen perhetyön aloittamista pidetään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa palaveri, jossa työlle asetetaan tavoitteet ja sovitaan kuinka usein perhetyöntekijä tapaa perhettä. Koko perhetyön ajan työtä tehdään asetettujen tavoitteiden suuntaisesti, mutta kuitenkin joustaen, tilanteista riippuen. Ratkaisukeskeisellä työotteella edetään pienin askelin kohti tavoitetta ja matkan varrella tehdään onnistumiset näkyviksi.

Ratkaisukeskeinen perhetyö on läpinäkyvää ja luottamuksellista työtä, jossa perheen omaa identiteettiä kunnioitetaan. Perhetyötä tehdään aina perheen tarpeista lähtien ja voimavarakeskeisesti. Keskeistä on löytää perheen omat vahvuudet ja voimavarat ja käyttää niitä apuna sen hetkisten vaikeuksien voittamiseksi. Perhetyöntekijä käyttää monipuolisesti erilaisia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä, asiakasperheen tilanteesta, toiveista ja tarpeista riippuen.

Ratkaisukeskeisen perhetyön keinoin voidaan esimerkiksi tukea ja auttaa vanhempia lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa sekä olla tukena perheen kriisitilanteessa. Lisäksi perhetyöntekijä voi auttaa ja ohjata perhettä arkitoimintojen jäsentämisessä sekä perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa.

Perhetyöllä pyritään aina pysyvään muutokseen perheessä.
Osana perhetyötä voidaan toteuttaa myös perhearviointi.

Perhetyö

Perhearviointi

Perhearviointi on perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Perhearviointi toteutetaan yleensä asiakkaan kotona, perheelle tutussa ympäristössä ja siihen osallistuu koko perhe. Näin ollen kaikki perheenjäsenet saavat tuoda esille oman mielipiteensä. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena, saadaan tietoa lapsesta osana perhettä. Arviointimenetelmässä keskitytään perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin ja toisaalta kartoitetaan mahdollisia vaikeuksia. Perhearvioinnissa keskitytään mahdollisimman kattavasti osa-alueisiin, joista perheen arki koostuu sekä perheen lähiverkostoon. Keskeisinä teemoina ovat vanhemmuus, perheen kommunikaatio ja tunne-elämä, perheenjäsenten väliset suhteet ja roolit perheessä.

Perhearviointi voidaan tehdä perheessä kokonaisuudessaan tai vain joiltakin tietyiltä osa-alueilta. Arvioinnin tarkoituksena on tehdä näkyväksi sekä perheelle itselleen että sosiaalitoimelle perheen arki mahdollisimman kattavasti vahvuuksineen ja voimavaroineen sekä mahdollinen tuen tarve. Perhearviointi voidaan toteuttaa osana perhetyötä.

Ratkaisukeskeinen ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ratkaisukeskeinen tukihenkilötoiminta on aina koko perhettä huomioivaa, vaikkakin toiminnan keskiössä on tukea tarvitseva lapsi/nuori. Tukihenkilötoiminnassa huomioidaan koko perheen elämäntilanne ja sen mahdollinen vaikutus lapseen/nuoreen. Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Ennen tukihenkilötoiminnan aloittamista asetetaan yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa tavoitteet joille työ perustuu ja joiden suuntaisesti työ etenee. Tavoitteena voi olla esimerkiksi sosiaalisten taitojen harjoittelu, itseluottamuksen ja minäkuvan vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, keskusteluapu ja itsenäistymisen harjoitteleminen. Usein työ on toiminnallista.

Ammatillinen tukihenkilö on turvallinen aikuinen lapsen/nuoren elämässä, joka ei ole ainoastaan paikalla, vaan läsnä. Tukihenkilötoiminnassa keskeistä on tukea tarvitsevan lapsen/nuoren ikätasoinen itsetunnon vahvistaminen ja omien vahvuuksien ja voimavarojen etsiminen ja voimistaminen. Työ voi olla myös ennaltaehkäisevää siten, että mahdolliselta myöhemmältä laitossijoitukselta vältytään. Tukihenkilötoiminnassa voidaan käyttää neuropsykiatrista valmennusta osana palvelua.

Tukihenkilötoiminta

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan omassa elinympäristössä toteutettua tukea ja ohjausta henkilölle, jolla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia tai -piirteitä (esim. ADHD, Tourette, Aspergerin syndrooma). Nämä ominaispiirteet voivat aiheuttaa esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai ongelmia sosiaalisissa suhteissa. Henkilöllä voi olla omantoiminnanohjaukseen, arjen- tai elämänhallintaan liittyviä haasteita. Tämänkaltaiset haasteet voivat saada aikaan negatiivisuuden kehän. Neuropsykiatrinen valmennus on aina tulevaisuuteen suuntaavaa. Kun yhdessä löydetään keinoja helpottaa arjen haastavia tilanteita, henkilön minäkuva ja asenne arkeen rakentuu myönteisemmäksi.

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeistä ja jo voimassaolevien vahvuuksien esillenostamista ja käyttöönottamista. Työssä korostuu asiakaslähtöisyys ja työ räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakasta ohjataan määrittämään omat tavoitteensa ja löytämään omat voimavaransa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmentajan tehtävä on tukea, kannustaa ja auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa. Usein työskentelyssä mukana on myös asiakkaan perhe/lähiverkosto riippuen asiakkaan ikätasosta. Neuropsykiatrisesta valmennuksesta voi olla apua esimerkiksi arjenhallinnassa, kouluun liittyvissä haasteissa, vuorovaikutustaidoissa ja itsetunnon vahvistamisessa. Työ etenee pienin askelin, tavoite kerrallaan ja onnistumisista iloiten. Tarkoituksena on asiakkaan myönteinen asenne omaan itseen ja arkeen. Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä voidaan käyttää osana ratkaisukeskeistä perhetyötä ja tukihenkilötoimintaa.

Terapiapalvelut


Elämässäsi on saattanut tapahtua jokin asia, jonka käsittelemiseen tai ymmärtämiseen kaipaat apua. Sinulla saattaa olla mielessä uuden suunnan etsiminen tai itsesi uudelleen löytäminen. Saatat ehkäpä kokea itsesi uupuneeksi, ahdistuneeksi tai masentuneeksi. Tai sinulla kenties on riippuvuuksia tai pelkoja. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia auttaa selkeyttämään ajatuksia ja lähestymään ongelmaa ratkaisukeskeisesti.

Mitä on lyhytterapia?

Välillä omat ajatukset saattavat olla solmussa ja mieli maassa. Elämässä saattaa eteen tulla äkillinen kriisi, kuten avioero tai läheisen kuolema. On kyseessä sitten iso tai pieni ongelma, saattavat asiat helposti alkaa kiertää samaa kehää. Tuossa tilanteessa on vaikea löytää ulospääsyä tai ratkaisua yksin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tuo uutta näkökulmaa asioihin ja helpottaa oloa. Keskustelu terapeutin kanssa voi auttaa löytämään uusia voimavaroja ja näkemään tilanne uudesta näkökulmasta.

Ratkaisu on asiakkaalla jo itsellään olemassa, mutta terapeutti auttaa löytämään sen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalankynnyksen mielenterveystyötä, joka keskittyy ratkaisuihin ongelmien sijaan. Tällä terapiamuodolla pyritään vaikuttamaan johonkin tiettyyn ongelmaan tai oireeseen. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tarkoitettu ihmisille, jotka kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua, mutta joilla ei ole vakavaa mielenterveysongelmaa. Tämä terpaiamuoto on voimavarakeskeinen ja asiakkaan jo olemassa olevia vahvuuksia korostava.

Keskeisenä ajatuksena on, että asiakas on aina oman elämänsä asiantuntija.

Alla muutamia esimerkkejä ongelmista, joihin asiakkaat ovat hakeneet apua ratkaisukeskeisestä lyhyterapiasta.

 • itsetunnon ongelmat
 • ahdistuneisuus
 • äkillinen kriisi
 • masentuneisuus
 • yksinäisyys
 • kiire ja stressi
 • syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet

Mitä terapiassa sitten tapahtuu?
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nimensämukaisesti lyhytkestoista terapiaa. Terapian kesto määriytyy kuitenkin asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Joskus saattaa riittää yksinkin tapaaminen ja joskus tapaamisia saattaa olla kaksikymmentä. Lyhytterapiaistunnon kesto on 45 tai 60 minuuttia.

Terapiaistunnon aikana tarkastelemme yhdessä asiakkaan esilletuomaa ongelmaa tai asiaa. Asiakas itse määrittelee tavoitteen, jota kohti lähdemme yhdessä kulkemaan pienin askelin. Terapiassa asioiden käsittely tapahtuu pääsääntöisesti keskustelemalla, mutta voimme myös käyttää erilaisia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asiakkaan omilla tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys. Terapiassa pyritään lisäämään asiakkaan toiveikkuutta ja lisäämään luottamusta omiin kykyihin. Asiakas itse määrittelee, milloin kokee olonsa riittävän helpottuneeksi tai tasapainoiseksi.

Lyhytterapia

Liikkuva terapeutti

Liikkuva terapeutti -palvelu mahdollistaa terapiahetken kotonasi. Koti on monelle ihmiselle turvallisin paikka ja sinulle saattaa olla luontevinta keskustella terapeutin kanssa kotonasi. Tämä palvelu tuo terapiahetken kotiin myös ihmisille, joille liikkuminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Liikkuva terapeutti -palvelun tarjoama terapia on ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Kävelyterapia

Onko sinulle hankalaa asettua keskustelemaan? Onko sinun kenties helpompi puhua paremmin liikkuessasi? Kävelyterapia mahdollistaa terapeuttisen keskustelun raittiissa ulkoilmassa, luonnossa liikkuen. Luontoympäristö vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen ja luonnon avulla myös suhde omaan itseen koetaan myönteisemmäksi. Luonnolla on lisäksi suuri vaikutus mielen hyvinvointiin. Jo pelkästään luonnossa oleilu alentaa verenpainetta, lievittää stressiä ja kohentaa mielialaa. Luonnon seesteisyys vaikuttaa positiivisesti kiireiseen elämään, luonnon näkeminen ja kokeminen lisäävät ihmisen hyvinvointia monella tavalla.

Keskustelun lomassa voimme tehdä halutessasi erilaisia läsnäoloharjoituksia. Nämä harjoitukset auttavat kesyttämään kiireistä mieltä ja keskittymään olemassa olevaan hetkeen kokonaisvaltaisesti. Harjoitukset kehittävät myös tietoisuustaitoja.

Kävelyterapia

Terapiakoira

Terapiakoira Toivo on 3.7.2019 syntynyt Cavalier kingcharlesinspanieli. Toivoa on koulutettu ihan pienestä 7 viikkoisesta pennusta lähtien toimimaan erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Koulutus jatkuu edelleen. Halutessasi sinua tervehtii terapiahuonella myös Toivo. Koiran läsnäololla on tutkitusti monenlaisia hyviä vaikutuksia ihmiseen. Koiran silittely esimerkiksi laskee verenpainetta ja vähentää ahdistuneisuutta.

Hinnasto

Kaikki hinnat sisältävät 24% arvonlisäveron. Maksutapana on pankki- ja luottokortti. Mikäli estyt saapumasta terapiaan, peruutathan aikasi viimeistään vuorokautta aikaisemmin. Peruuttamattomat tai alle vuorokausi ennen varattua aikaa perutut tapaamiset veloitetaan normaalisti. Huomioithan myös, että terapia ei ole KELA-korvattavaa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia
45 min/65€
60 min/75€

Kävelyterapia metsässä
60 min/65€

Liikkuva terapeutti -palvelu
60 min/80€
Kilometrikorvaus on 0,42€/km.

Terapeutti Hanna Latvala

Olen Hanna Latvala ja tarjoan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Porissa. Terapiatyössä pidän erityisen merkittävänä toimivaa ja luottamuksellista asiakassuhdetta. Mielestäni asiakas on aina oman elämänsä paras asiantuntija ja se on terapiatyön lähtökohta. Minulle terapeuttina tärkeintä on, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Terapeuttina olen empaattinen ja koko olemuksellani läsnä terapiahetkessä. Työotteeni on aina asiakaslähtöinen ja asiakkaan tahtia kunnioittava. Työtapani on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä. Käytän asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan erilaisia ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä. Käytän myös hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteita hyödyntävää HOT-matriisia työssäni.

Olen toiminut yrittäjänä vuodesta 2017. Yritykseni Perhe- ja terapiapalvelut Hanna Latvala tarjoaa sekä lastensuojelun että sosiaalihuoltolain mukaisille asiakkaille ratkaisukeskeistä perhetyötä, ammatillista tukihenkilötyötä, perhearviointia sekä nepsy-valmennusta. Olen työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten sekä perheiden parissa vuodesta 2004 lähtien. Terapiatyö on ollut unelmani jo pitkään ja olen kokemukseni kautta havainnut kuinka tärkeää meille kaikille on tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenämme.


Koulutukseni

 • Sosionomi (AMK) 2001
 • VIGMLL®-ohjaaja 2014
 • Perhearviointi – perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutus 2015
 • Neuropsykiatrinen valmentaja 2016
 • Suomen Mindfullness-instituutti, Mindfullnessin perusteet 2019
 • Psykoterapeuttiset valmiudet ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 2020
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) 2020
 • Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja 2021
 • Psykoterapeuttikoulutettava (2024)
 • Lisäksi olen suorittanut avoimessa yliopistossa approbatur-arvosanat kasvatustieteissä, erityispedagogiikassa, lapsuusopinnoissa ja sosiaalipsykologiassa

Yhteystiedot


Voit lähettää minulle sähköpostia, soittaa tai laittaa joko tavallisen viestin tai WhatsApp-viestin.

Puhelin 040 218 9706 Tekstiviesti WhatsApp