Perhe- ja terapiapalvelut Hanna Latvala


Perhepalvelut


Perhe- ja terapiapalvelut Hanna Latvala tarjoaa sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena tehtäviä palveluja. Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat ennaltaehkäiseviä palveluja, sellaisissa tilanteissa joissa tarvetta lastensuojeluun ei ole. Toimin Porissa ja lähialueilla.

Ratkaisukeskeinen ja terapeuttinen perhetyö

Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jossa koko perhe huomioidaan. Keskeistä on kuitenkin aina lapsen edun turvaaminen. Ennen perhetyön aloittamista pidetään yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa palaveri, jossa työlle asetetaan tavoitteet ja sovitaan kuinka usein perhetyöntekijä tapaa perhettä. Koko perhetyön ajan työtä tehdään asetettujen tavoitteiden suuntaisesti, mutta kuitenkin joustaen, tilanteista riippuen. Ratkaisukeskeisellä työotteella edetään pienin askelin kohti tavoitetta ja matkan varrella tehdään onnistumiset näkyviksi.

Perhetyö on läpinäkyvää ja luottamuksellista työtä, jossa perheen omaa identiteettiä kunnioitetaan. Perhetyötä tehdään aina perheen tarpeista lähtien ja voimavarakeskeisesti. Keskeistä on löytää perheen omat vahvuudet ja voimavarat ja käyttää niitä apuna sen hetkisten vaikeuksien voittamiseksi. Perhetyöntekijä käyttää monipuolisesti erilaisia työmenetelmiä, asiakasperheen tilanteesta, toiveista ja tarpeista riippuen.

Ratkaisukeskeisen, terapeuttisen perhetyön keinoin voidaan esimerkiksi tukea ja auttaa vanhempia lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa sekä olla tukena perheen kriisitilanteessa. Lisäksi perhetyöntekijä voi auttaa ja ohjata perhettä arkitoimintojen jäsentämisessä sekä perheenjäsenten välisessä vuorovaikutuksessa.

Perhetyöllä pyritään aina pysyvään muutokseen perheessä.
Osana perhetyötä voidaan toteuttaa myös perhearviointi.

Perhetyö

Perhearviointi

Perhearviointi on perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmä. Perhearviointi toteutetaan yleensä asiakkaan kotona, perheelle tutussa ympäristössä ja siihen osallistuu koko perhe. Näin ollen kaikki perheenjäsenet saavat tuoda esille oman mielipiteensä. Kun perhettä arvioidaan kokonaisuutena, saadaan tietoa lapsesta osana perhettä. Arviointimenetelmässä keskitytään perheen vahvuuksiin ja voimavaroihin ja toisaalta kartoitetaan mahdollisia vaikeuksia. Perhearvioinnissa keskitytään mahdollisimman kattavasti osa-alueisiin, joista perheen arki koostuu sekä perheen lähiverkostoon. Keskeisinä teemoina ovat vanhemmuus, perheen kommunikaatio ja tunne-elämä, perheenjäsenten väliset suhteet ja roolit perheessä.

Perhearviointi voidaan tehdä perheessä kokonaisuudessaan tai vain joiltakin tietyiltä osa-alueilta. Arvioinnin tarkoituksena on tehdä näkyväksi sekä perheelle itselleen että sosiaalitoimelle perheen arki mahdollisimman kattavasti vahvuuksineen ja voimavaroineen sekä mahdollinen tuen tarve. Perhearviointi voidaan toteuttaa osana perhetyötä.

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan omassa elinympäristössä toteutettua tukea ja ohjausta henkilölle, jolla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia tai -piirteitä (esim. ADHD, Tourette, Aspergerin syndrooma). Nämä ominaispiirteet voivat aiheuttaa esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai ongelmia sosiaalisissa suhteissa. Henkilöllä voi olla omantoiminnanohjaukseen, arjen- tai elämänhallintaan liittyviä haasteita. Tämänkaltaiset haasteet voivat saada aikaan negatiivisuuden kehän. Neuropsykiatrinen valmennus on aina tulevaisuuteen suuntaavaa. Kun yhdessä löydetään keinoja helpottaa arjen haastavia tilanteita, henkilön minäkuva ja asenne arkeen rakentuu myönteisemmäksi.

Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisukeskeistä ja jo voimassaolevien vahvuuksien esillenostamista ja käyttöönottamista. Työssä korostuu asiakaslähtöisyys ja työ räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakasta ohjataan määrittämään omat tavoitteensa ja löytämään omat voimavaransa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Valmentajan tehtävä on tukea, kannustaa ja auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa. Usein työskentelyssä mukana on myös asiakkaan perhe/lähiverkosto riippuen asiakkaan ikätasosta. Neuropsykiatrisesta valmennuksesta voi olla apua esimerkiksi arjenhallinnassa, kouluun liittyvissä haasteissa, vuorovaikutustaidoissa ja itsetunnon vahvistamisessa. Työ etenee pienin askelin, tavoite kerrallaan ja onnistumisista iloiten. Tarkoituksena on asiakkaan myönteinen asenne omaan itseen ja arkeen. Neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä voidaan käyttää osana perhetyötä.

Neuropsykiatrinen valmennus

Terapiapalvelut


Perhe- ja terapiapalvelut Hanna Latvala tarjoaa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa 45 tai 60 minuutin yksilöterapiana. Lisäksi lyhytterapiaa voidaan toteuttaa pari- ja perheterapiana. Tuolloin keskustelun keskiöön otetaan jokin parisuhteessa tai esimerkiksi perheen vuorovaikutuksessa oleva asia, johon koetaan tarvittavan ulkopuolista apua. Tapaamisaika pari- ja perhelyhytterapiassa on 60 tai 90 minuuttia.

Mitä on lyhytterapia?

Välillä omat ajatukset saattavat olla solmussa ja mieli maassa. Elämässä saattaa eteen tulla äkillinen kriisi, kuten avioero tai läheisen kuolema. On kyseessä sitten iso tai pieni ongelma, saattavat asiat helposti alkaa kiertää samaa kehää. Tuossa tilanteessa on vaikea löytää ulospääsyä tai ratkaisua yksin. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia tuo uutta näkökulmaa asioihin ja helpottaa oloa. Keskustelu terapeutin kanssa voi auttaa löytämään uusia voimavaroja ja näkemään tilanne uudesta näkökulmasta.

Ratkaisu on asiakkaalla jo itsellään olemassa, mutta terapeutti auttaa löytämään sen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalankynnyksen mielenterveystyötä, joka keskittyy ratkaisuihin ongelmien sijaan. Tällä terapiamuodolla pyritään vaikuttamaan johonkin tiettyyn ongelmaan tai oireeseen. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tarkoitettu ihmisille, jotka kokevat tarvitsevansa ulkopuolista apua, mutta joilla ei ole vakavaa mielenterveysongelmaa. Tämä terpaiamuoto on voimavarakeskeinen ja asiakkaan jo olemassa olevia vahvuuksia korostava.

Keskeisenä ajatuksena on, että asiakas on aina oman elämänsä asiantuntija.

Alla muutamia esimerkkejä ongelmista, joihin asiakkaat ovat hakeneet apua ratkaisukeskeisestä lyhyterapiasta.

 • itsetunnon ongelmat
 • ahdistuneisuus
 • äkillinen kriisi
 • masentuneisuus
 • yksinäisyys
 • kiire ja stressi
 • syyllisyyden ja arvottomuuden tunteet

Mitä terapiassa sitten tapahtuu?
Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nimensämukaisesti lyhytkestoista terapiaa. Terapian kesto määriytyy kuitenkin asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. Joskus saattaa riittää yksinkin tapaaminen ja joskus tapaamisia saattaa olla kaksikymmentä. Lyhytterapiaistunnon kesto on 45 tai 60 minuuttia.

Terapiaistunnon aikana tarkastelemme yhdessä asiakkaan esilletuomaa ongelmaa tai asiaa. Asiakas itse määrittelee tavoitteen, jota kohti lähdemme yhdessä kulkemaan pienin askelin. Terapiassa asioiden käsittely tapahtuu pääsääntöisesti keskustelemalla, mutta voimme myös käyttää erilaisia ratkaisukeskeisiä ja/tai vakauttavia kehollisia menetelmiä.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa asiakkaan omilla tavoitteilla ja ideoilla on suuri merkitys. Terapiassa pyritään lisäämään asiakkaan toiveikkuutta ja lisäämään luottamusta omiin kykyihin. Asiakas itse määrittelee, milloin kokee olonsa riittävän helpottuneeksi tai tasapainoiseksi.

Lyhytterapia

Liikkuva terapeutti

Liikkuva terapeutti -palvelu mahdollistaa terapiahetken kotonasi. Koti on monelle ihmiselle turvallisin paikka ja sinulle saattaa olla luontevinta keskustella terapeutin kanssa kotonasi. Tämä palvelu tuo terapiahetken kotiin myös ihmisille, joille liikkuminen on syystä tai toisesta vaikeaa. Liikkuva terapeutti -palvelun tarjoama terapia on ratkaisukeskeistä yksilö- tai parilyhytterapiaa .

Kävelyterapia

Onko sinulle hankalaa asettua keskustelemaan? Onko sinun kenties helpompi puhua paremmin liikkuessasi? Kävelyterapia mahdollistaa terapeuttisen keskustelun raittiissa ulkoilmassa, luonnossa liikkuen. Luontoympäristö vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen ja luonnon avulla myös suhde omaan itseen koetaan myönteisemmäksi. Luonnolla on lisäksi suuri vaikutus mielen hyvinvointiin. Jo pelkästään luonnossa oleilu alentaa verenpainetta, lievittää stressiä ja kohentaa mielialaa. Luonnon seesteisyys vaikuttaa positiivisesti kiireiseen elämään, luonnon näkeminen ja kokeminen lisäävät ihmisen hyvinvointia monella tavalla.

Keskustelun lomassa voimme tehdä halutessasi erilaisia läsnäoloharjoituksia. Nämä harjoitukset auttavat kesyttämään kiireistä mieltä ja keskittymään olemassa olevaan hetkeen kokonaisvaltaisesti. Harjoitukset kehittävät myös tietoisuustaitoja.

Kävelyterapia

Perhe- ja paripsykoterapeuttinen työskentely

Opiskelen parhaillaan Oulun yliopistossa psykoterapeutiksi, valmistun 2024.

Perhepsykoterapia on psykoterapian muoto, jossa otetaan koko perhe huomioon. Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen sivuilla kuvaillaan perheterapiaa näin:
"Perheterapia on psykoterapiaa, jossa tutkitaan ja hoidetaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja yksittäisellä perheenjäsenellä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapiassa apua saa jokainen perheenjäsen sekä koko perhe. Perheterapiassa on tarkoitus oppia ymmärtämään toisia perheenjäseniä ja heidän näkökulmiaan niin, että perhe saa omat voimavaransa käyttöön ja perheenjäsenten välinen vuorovaikutus olisi rakentavaa, toisia kunnioittavaa ja arvostavaa. Perheterapian tarkoitus on lisätä kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia."

Paripsykoterapia on psykoterapian muoto, jossa keskitytään psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen vahvistamalla parisuhteen vuorovaikutusta, tunnesuhdetta ja yksilöiden yhteistä ymmärrystä. Suomen perhe- ja pariterapiayhdistyksen sivuilla kerrotaan pariterapiasta näin:
"Pariterapiaan voi hakeutua missä vaiheessa parisuhdetta tahansa. Usein vastaanotolle tullaan, kun pariskunnalla on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa suhteen toinen osapuoli kokee, ettei tule ymmärretyksi tai kun olemassa olevat ongelmanratkaisumallit eivät toimi. Pariterapiaan kannattaa hakeutua silloin, kun pariskunta voi keskenään huonosti, esimerkiksi läheisyys tai yhteydentunne on kadonnut."

Terapiakoira

Terapiakoira Toivo on 3.7.2019 syntynyt Cavalier kingcharlesinspanieli. Toivoa on koulutettu ihan pienestä 7 viikkoisesta pennusta lähtien toimimaan erilaisten ihmisten kanssa erilaisissa tilanteissa. Koulutus jatkuu edelleen. Halutessasi sinua tervehtii terapiahuonella myös Toivo. Koiran läsnäololla on tutkitusti monenlaisia hyviä vaikutuksia ihmiseen. Koiran silittely esimerkiksi laskee verenpainetta ja vähentää ahdistuneisuutta.

Terapiakoira

Terapiahinnasto

Kaikki hinnat sisältävät 24% arvonlisäveron. Maksutapana on pankki- ja luottokortti. Mikäli estyt saapumasta terapiaan, peruutathan aikasi viimeistään vuorokautta aikaisemmin. Peruuttamattomat tai alle vuorokausi ennen varattua aikaa perutut tapaamiset veloitetaan normaalisti. Huomioithan myös, että terapia ei ole KELA-korvattavaa.

Ratkaisukeskeinen voimavarasuuntautunut yksilölyhytterapia
45 min/70€
60 min/80€

Ratkaisukeskeinen voimavarasuuntautunut pari- ja perhelyhytterapia
60 min/90€
90 min/110€

Kävelyterapia metsässä
60 min/70€

Liikkuva terapeutti -palvelu
60 min/85€
Kilometrikorvaus on 0,53€/km.

Terapeutti Hanna Latvala

Olen Hanna Latvala ja tarjoan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa yksilö-, pari- ja perheterapiana Porissa. Myös etäterapia on mahdollista. Valmistun 2024 voimavarasuuntautuneeksi perhe- ja paripsykoterapeutiksi. Olen suorittanut vakauttavan fokusoidun perhe- ja pariterapian trauma- ja kriisiopinnot, joten käytän työssäni myös vakauttavia harjoituksia ja kehollisuutta asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Terapiatyössä pidän erityisen merkittävänä toimivaa ja luottamuksellista asiakassuhdetta. Minulle terapeuttina tärkeintä on, että asiakas kokee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään. Terapeuttina olen empaattinen ja koko olemuksellani läsnä terapiahetkessä. Työotteeni on aina asiakaslähtöinen ja asiakkaan tahtia kunnioittava. Työtapani on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä. Käytän asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan erilaisia ratkaisukeskeisiä ja vakauttavia työmenetelmiä. Käytän myös hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteita hyödyntävää HOT-matriisia työssäni.

Olen työskennellyt lasten, nuorten ja aikuisten sekä perheiden parissa vuodesta 2004 lähtien. Perustin yritykseni Perhe- ja terapiapalvelut Hanna Latvala vuonna 2017.


Koulutukseni

 • Sosionomi (AMK) 2001
 • VIGMLL®-ohjaaja 2014
 • Perhearviointi – perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arviointimenetelmäkoulutus 2015
 • Neuropsykiatrinen valmentaja 2016
 • Suomen Mindfullness-instituutti, Mindfullnessin perusteet 2019
 • Psykoterapeuttiset valmiudet ja ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 2020
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) 2020
 • Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja 2021
 • Vakauttava pari- ja perheterapia 2022
 • Psykoterapeuttikoulutettava (2024)
 • Lisäksi olen suorittanut avoimessa yliopistossa approbatur-arvosanat kasvatustieteissä, erityispedagogiikassa, lapsuusopinnoissa ja sosiaalipsykologiassa
Hanna Latvala

Yhteystiedot


Voit lähettää minulle sähköpostia, soittaa tai laittaa joko tavallisen viestin tai WhatsApp-viestin.

Puhelin 040 218 9706 Tekstiviesti WhatsApp